پاسخ همکارانه به پرسش شماره ۴۵ - آموزش اسکریپت نویسی
X
تبلیغات
زولا

آموزش اسکریپت نویسی

آموزش اسکریپت نویسی پوسته گنو-لینوکس

#!/bin/bash

پاسخ همکارانه به پرسش شماره ۴۵

پاسخ همکارانه به پرسش شماره ۴۵

این مثال توسط Charles Duffy (آنکه حالا کمی بیشتر به خاطر آن شرمنده است، و در عوض استفاده از flock را پیشنهاد می‌کند) ارائه گردیده. و به علت اینکه دارای چندین موضوع است که آن را مبهم و نامعلوم می‌سازد، از صفحه والدش مجزا گردیده است.

 • آیا ما مطمئن هستیم که این کُد صحیح است؟ به نظر می‌رسد مغایرتی میان نام‌های LOCK_DEFAULT_NAME و DEFAULT_NAME وجود دارد، و پردازشهایی را که به نظر می‌آید یک مسابقه شرطی ‌باشند، کنترل می‌کند، و فایل سیستم ‎/proc‎ مخصوص لینوکس و ‎egrep -o‎ ویژه گنو را برای عمل کردن، به کار می‌برد.... بنابراین من آن را تصدیق نمی‌کنم. بیش از اندازه پیچیده و شکننده به نظر می‌آید. و کاملاً غیر قابل حمل است. -- GreyCat

   LOCK_DEFAULT_NAME=$0
   LOCK_HOSTNAME="$(hostname -f)"
  
   ## تابع برای گرفتن قفل، در صورتی که آزاد است، در غیر اینصورت شکست می‌خورد‎
   function grab-lock {
    local PROGRAMNAME="${1:-$LOCK_DEFAULT_NAME}"
    local PID=${2:-$$}
    (
     umask 000;
     mkdir -p "/tmp/${PROGRAMNAME}-lock"
     mkdir "/tmp/${PROGRAMNAME}-lock/held" || return 1
     mkdir "/tmp/${PROGRAMNAME}-lock/held/${LOCK_HOSTNAME}--pid-${PID}" && return 0 || return 1
    ) 2>/dev/null
    return $?
   }
  
   ## تابع برای آزاد سازی قفل‎
   function release-lock {
    local PROGRAMNAME="${1:-$LOCK_DEFAULT_NAME}"
    local PID=${2:-$$}
    (
     rmdir "/tmp/${PROGRAMNAME}-lock/held/${LOCK_HOSTNAME}--pid-${PID}" || true
     rmdir "/tmp/${PROGRAMNAME}-lock/held" && return 0 || return 1
    ) 2>/dev/null
    return $?
   }
  
   ## تابعی جهت وادار کردن هر شخص دیگری به ملغی نمودن قفل‎
   function break-lock {
    local PROGRAMNAME="${1:-$LOCK_DEFAULT_NAME}"
    (
     [ -d "/tmp/${PROGRAMNAME}-lock/held" ] || return 0
     for DIR in "/tmp/${PROGRAMNAME}-lock/held/${LOCK_HOSTNAME}--pid-"* ; do
      OTHERPID="$(egrep -o '[0-9]+$' <<<"$DIR")"
      [ -d "/proc/${OTHERPID}" ] || rmdir "$DIR"
     done
     rmdir "/tmp/${PROGRAMNAME}-lock/held" && return 0 || return 1
    ) 2>/dev/null
    return $?
   }
  
   ## تابعی برای به دست آوردن قفل، و در صورت لزوم ابتدا آزادسازی آن‎
   function get-lock {
    break-lock "$@" && grab-lock "$@"
   }

همکاری در پرسش و پاسخ 45 (آخرین ویرایش ‎2012-09-04 14:37:22‎ توسط net66-219-41-161)