CategoryUnix - آموزش اسکریپت نویسی

آموزش اسکریپت نویسی

آموزش اسکریپت نویسی پوسته گنو-لینوکس

#!/bin/bash

CategoryUnix

Category

این صفحه‌ها موضوعات مرتبط باخط فرمان پوسته‌های یونیکس مخصوصاً bash، اما همچنین به میزان کمتری ksh، ‎POSIX sh‎ و پوسته بورن، را مطرح می‌کنند. بسیاری از این صفحه‌ها توسط برنامه‌نویسان اسکریپت‌های پوسته تهیه گردیده‌اند، تعدادی نیز به وسیله کاربران به واسطه درگیر شدن با پوسته‌شان تهیه شده‌اند.

برای افزودن صفحه‌ای به این اقلام، یک پیوند به این صفحه در آخرین سطرآن صفحه اضافه نمایید.می‌توانید چند category را به صفحه اضافه نمایید.

لیست صفحات این فهرست:

 • پرسش و پاسخ‌های رایج
  1. پرسش و پاسخ 001
  2. پرسش و پاسخ 002
  3. پرسش و پاسخ 003
  4. پرسش و پاسخ 004
  5. پرسش و پاسخ 005
  6. پرسش و پاسخ 006
  7. پرسش و پاسخ 007
  8. پرسش و پاسخ 008
  9. پرسش و پاسخ 009
  10. پرسش و پاسخ 010
  11. پرسش و پاسخ 011
  12. پرسش و پاسخ 012
  13. پرسش و پاسخ 013
  14. پرسش و پاسخ 014
  15. پرسش و پاسخ 015
  16. پرسش و پاسخ 016
  17. پرسش و پاسخ 017
  18. پرسش و پاسخ 018
  19. پرسش و پاسخ 019
  20. پرسش و پاسخ 020
  21. پرسش و پاسخ 021
  22. پرسش و پاسخ 022
  23. پرسش و پاسخ 023
  24. پرسش و پاسخ 024
  25. پرسش و پاسخ 025
  26. پرسش و پاسخ 026
  27. پرسش و پاسخ 027
  28. پرسش و پاسخ 028
  1. پرسش و پاسخ 029
  2. پرسش و پاسخ 030
  3. پرسش و پاسخ 031
  4. پرسش و پاسخ 032
  5. پرسش و پاسخ 033
  6. پرسش و پاسخ 034
  7. پرسش و پاسخ 035
  8. پرسش و پاسخ 036
  9. پرسش و پاسخ 037
  10. پرسش و پاسخ 038
  11. پرسش و پاسخ 039
  12. پرسش و پاسخ 040
  13. پرسش و پاسخ 041
  14. پرسش و پاسخ 042
  15. پرسش و پاسخ 043
  16. پرسش و پاسخ 044
  17. پرسش و پاسخ 045
  18. پرسش و پاسخ 046
  19. پرسش و پاسخ 047
  20. پرسش و پاسخ 048
  21. پرسش و پاسخ 049
  22. پرسش و پاسخ 050
  23. پرسش و پاسخ 051
  24. پرسش و پاسخ 052
  25. پرسش و پاسخ 053
  26. پرسش و پاسخ 054
  27. پرسش و پاسخ 055
  28. پرسش و پاسخ 056
  1. پرسش و پاسخ 057
  2. پرسش و پاسخ 058
  3. پرسش و پاسخ 059
  4. پرسش و پاسخ 060
  5. پرسش و پاسخ 061
  6. پرسش و پاسخ 062
  7. پرسش و پاسخ 063
  8. پرسش و پاسخ 064
  9. پرسش و پاسخ 065
  10. پرسش و پاسخ 066
  11. پرسش و پاسخ 067
  12. پرسش و پاسخ 068
  13. پرسش و پاسخ 069
  14. پرسش و پاسخ 070
  15. پرسش و پاسخ 071
  16. پرسش و پاسخ 072
  17. پرسش و پاسخ 073
  18. پرسش و پاسخ 074
  19. پرسش و پاسخ 075
  20. پرسش و پاسخ 076
  21. پرسش و پاسخ 077
  22. پرسش و پاسخ 078
  23. پرسش و پاسخ 079
  24. پرسش و پاسخ 080
  25. پرسش و پاسخ 081
  26. پرسش و پاسخ 082
  27. پرسش و پاسخ 083
  28. پرسش و پاسخ 084
  1. پرسش و پاسخ 085
  2. پرسش و پاسخ 086
  3. پرسش و پاسخ 087
  4. پرسش و پاسخ 088
  5. پرسش و پاسخ 089
  6. پرسش و پاسخ 090
  7. پرسش و پاسخ 091
  8. پرسش و پاسخ 092
  9. پرسش و پاسخ 093
  10. پرسش و پاسخ 094
  11. پرسش و پاسخ 095
  12. پرسش و پاسخ 096
  13. پرسش و پاسخ 097
  14. پرسش و پاسخ 098
  15. پرسش و پاسخ 099
  16. پرسش و پاسخ 100
  17. پرسش و پاسخ 101
  18. پرسش و پاسخ 102
  19. پرسش و پاسخ 103
  20. پرسش و پاسخ 104
  21. پرسش و پاسخ 105
  22. پرسش و پاسخ 106
  23. پرسش و پاسخ 107
  24. پرسش و پاسخ 108
  25. پرسش و پاسخ 109
  26. پرسش و پاسخ 110